Kompozycja w sztukach wizualnych (plastyce, malarstwie, fotografii…) należy do podstawowych kategorii oceny danego dzieła, To od kompozycji zaczyna się oglądanie prac wizualnych, nawet jeżeli jest to nieuświadomione. Kompozycja otwarta i zamknięta w fotografii oraz kolor dzieła to dwa bodźce wizualne, które najszybciej i najgłębiej oddziałują na odbiorcę. Dopiero gdy one wyczerpią pierwsze wrażenie, zaczyna się analiza szczegółowa dzieła. 

Kompozycja w fotografii

Kompozycja otwarta i zamknięta w fotografii oraz we wszystkich sztukach wizualnych, najprościej mówiąc, to takie zestawienie wszystkich przedstawionych w dziele  elementów, by tworzyły one harmonijną całość. To tak istotna umiejętność charakteryzująca artystę, że termin kompozycja używa się wymiennie do dzieła

Kompozycja w fotografii to takie komponowanie obrazu, by wszystkie w nim elementy pasowały do podstawowej idei przekazu lub celu danej pracy. W celu uzyskania oczekiwanej i zadowalającej kompozycji poszczególne elementy kadru przesuwa się w ustalone miejsce, dokładnie można to zaobserwować w kompozycji portretowej czy dla martwej natury. Tego rodzaju fotografię wykonuje się stosunkowo komfortowo, wszystkie elementy są statyczne. 

Próbując komponować kadry dynamicznej przestrzeni napotyka się już mnóstwo trudności i uzyskanie zadowalającego efektu uzależnione jest od wielu zmiennych. 

Kompozycja otwarta i zamknięta w fotografii

Kompozycja otwarta w sztukach wizualnych, do której należy fotografia, polega na pozostawieniu odbiorcy możliwie jak najszerszego pola do interpretacji dzieła. Fotografia ma oddziaływać na odbiorcę w taki sposób, by uruchomić jego wyobraźnię, zainspirować do mentalnego wyjścia poza ramy dzieła, zmusić go niejako do uzupełnienia widocznego przed sobą obrazu. Kompozycja otwarta wykracza więc poza zamkniętą, ograniczoną percepcją oka formę. 

Kompozycja otwarta pojawia się w sztuce dopiero w XVIIIw, w okresie modernizmu. Kazał on spojrzeć na sztukę zupełnie inaczej, fotografia w formie kompozycji otwartej ma nawiązywać z odbiorcą relację, komunikować możliwości i opcje. 

Kompozycja zamknięta w fotografii

Kompozycja zamknięta dzieła plastycznego tworzy zawsze jasny, czytelny dla odbiorcy, logiczny i skończony układ wszystkich elementów. Świat przedstawiony w dziele podlega tam wyraźnym zasadom. Cel czy idea fotografii jest w pełni zrozumiała i bardzo często ogniskuje się w centrum fotografii. Fotograf podkreśla wagę danego elementu poprzez umiejscowienie go w określonym punkcie kompozycji zamkniętej. 

Kompozycja otwarta i zamknięta w fotografii decyduje często o tym, jak wysoką ona otrzyma ocenę estetyczną.